Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749476

Wyrok
Sądu Rejonowego w Toruniu
z dnia 1 października 2019 r.
VIII K 272/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Becińska.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód Ilony Lipińskiej.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Toruniu w VIII Wydziale Karnym po rozpoznaniu dnia 1 października 2019 r. sprawy B. G. urodzonego (...) w T. syna M. i T. zd. G. skazanego prawomocnymi orzeczeniami:

1) wyrokiem Sądu Garnizonowego w Olsztynie w z dnia 13 września 2007 r. w sprawie SG 280/07;

2) wyrokiem Sądu Garnizonowego w Olsztynie w z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie SG 162/08;

3) wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie VIII K 513/08;

4) wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie VIII K 747/10;

5) wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie II K 1509/16 za ciąg przestępstw z art. 283 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie od dnia 10 do 13 września 2016 r. na karę 2 lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 7 marca 2018 r. orzeczoną karę ograniczenia wolności zamieniono na 357 dni zastępczej kary pozbawienia wolności;

6) wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie II K 318/17 za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 25 grudnia 2016 r. do dnia 3 stycznia 2017 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

7) wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie II K 1424/17, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 13 sierpnia 2017 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

8) wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie IIK 336/16 na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Powyższy wyrok łączył kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach o sygnaturach: II K 318/17, II K 1424/17 i II K 1509/16;

9) wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie VIII K 202/18 za ciąg przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełnionych w okresie od 1 lipca 2017 r. do dnia 23 października 2017 r. na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności; za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 23 października 2017 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności; za przestępstwo z art. 289 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie 7-10 października 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec skazanego karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności i na jej poczet zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 23 października 2017 r. godz. 10.35 do dnia 30 marca 2018 r. godz. 10.35;

10) przy czym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie VIII K 1460/18 orzeczona została wobec skazanego kara łączna 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności w miejsce kar orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego w Toruniu II K 336/18 i VIII K 202/18 z zaliczeniem na jej poczet okresu tymczasowego aresztowania od dnia 23 października 2017 r. godz. 10:35 do dnia 30 marca 2018 r. godz. 10:35 stosowanego w sprawie VIII K 202/18, okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 336/18 od dnia 30 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. oraz skróconej o 5 dni co wynikało z wykonania 9 dni kary ograniczenia wolności w sprawie II K 1509/16, w pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone;

11) wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie II K 104/18 za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i z art. 11 § 2 k.k. popełniony w okresie od 9 października 2017 r. do 11 października 2017 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 10-11 września 2017 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od dnia 11 października 2017 r. godz. 6:20 do dnia 12 października 2017 r. godz. 15:50;

ORZEKA:

I. na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 4 k.k. w miejsce orzeczonych wobec B. G. łącznych kar pozbawienia wolności orzeczonych sprawach Sądu Rejonowego w Toruniu o sygnaturach: VIII K 1460/18 i II K 104/18 orzeka wobec skazanego karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 23 października 2017 r. do dnia 25.03.2019 (do sprawy SR w Toruniu VIII K 1460/18), okres zatrzymania w sprawie II K 104/18 od dnia 11 października 2017 r. godz. 6:20 do dnia 12 października 2017 r. godz. 15:50 oraz okres odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Toruniu II K 104/18 od dnia 25 marca 2019 r.

III. w pozostałym zakresie wyroki podlegające łączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. umorzyć postępowanie odnośnie do spraw opisanych w punktach od 1 do 9 niniejszego wyroku;

V. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. B. W. kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych powiększoną o stawkę podatku VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

VI. kosztami postępowania związanymi z wydaniem wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

B. G. był wielokrotnie karany sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu, za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k. i z art. 64 § 2 k.k.

(dowód: dane o karalności k. 19-20, odpisy wyroków k. 30-31, 32-33, 36-37, 38-39, 40, 42-46, 55-57)

W toku postępowania o wydanie wyroku łącznego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Toruniu w sprawie VIII K 1460/18 Sąd przeanalizował wszystkie prawomocne wyroki i orzeczone nimi kary pod kątem możliwości orzeczenia kary łącznej (wydane do dnia orzekania w tym przedmiocie, co oczywiste). Mocą tego właśnie wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie VIII K 1460/18 wymierzono skazanemu B. G. karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności w miejsce kar jednostkowych orzeczonych wobec skazanego w sprawach Sądu Rejonowego w Toruniu o sygnaturach II K 336/18 i VIII K 202/18. Na poczet orzeczonej wobec skazanego kary łącznej sąd zaliczył skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 23 października 2017 r. godz. 10:35 do dnia 30 marca 2018 r. godz. 10:35 stosowany w sprawie VIII K 202/18, okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 336/18 od dnia 30 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. oraz skrócił powyższą karę łączną o 5 dni do wynikało z wykonania 9 dni kary ograniczenia wolności w sprawie II K 1509/16. Sąd umorzył postępowanie o objęcie wyrokiem łącznym kar orzeczonych w pozostałych siedmiu sprawach (Sądu Garnizonowego w Olsztynie SG 280/07, Sądu Garnizonowego w Olsztynie SG 162/08, Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawach: VIII K 513/08, VIII K 747/10, II K 1509/16, II K 318/17 i II K 1424/17).

(dowód: odpis wyroku w sprawie VIII K 1460/18, dane o karalności k. 19-20, opinia o skazanym k. 24-25 akt)

B. G. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie II K 104/18 (wyrok uprawomocnił się w dniu 28 lutego 2019 r.) za ciąg przestępstw i przestępstwo popełnione w okresie od 9 października 2017 r. do 11 października 2017 r. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w sprawie od dnia 11 października 2017 r. godz. 6:20 do dnia 12 października 2017 r. godz. 15:50.

(dowód: odpis wyroku k. 114-15, dane o karalności k. 19-20, opinia o skazanym k. 24-25 akt)

B. G. odbywa karę pozbawienia wolności od dnia 26 października 2018 r. Zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej określone zostało jako ogólnie poprawne. Z tego powodu skazany odbywał karę pozbawienia wolności w systemie zakładu karnego typu półotwartego. Z uwagi na przekroczenie dyscyplinarne został zdegradowany. 22 listopada 2018 r. w sali terapeutycznej wstał i manifestacyjnie obnażył swoje genitalia. B. G. był dwukrotnie karany dyscyplinarnie i dwukrotnie nagradzany regulaminowo. Zachowanie skazanego w stosunku do przełożonych nie zawsze jest regulaminowe o czym świadczą m.in. składane wnioski o wymierzenie kar. Podczas odbywania kary skazany podjął odpłatnie pracę oraz naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Stopień demoralizacji skazanego został określony jako wysoki.

(dowód: opinia o skazanym k. 24-25)

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. właściwym do wydania wyroku łącznego jest Sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Ze względu na to, że ostatnim wyrokiem w sprawie B. G. był wyrok łączny Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie VIII K 1460/18 właściwym do orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego będzie właśnie ten Sąd.

Z dniem 1 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana regulacji dotyczącej m.in. wyroków łącznych. W myśl art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 396) o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych ustaw przepisów rozdziału IX ustawy o karze łącznej, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia tej ustawy. Oznacza to, iż w przypadku skazanego należało zastosować nowe przepisy i karze łącznej obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r.

Warunki orzeczenia kary łącznej przewiduje art. 85 k.k. zgodnie, z którym jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do § 2 art. 85 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 w całości lub części kary lub kary łączne za przestępstwa o których mowa w § 1.

W myśl art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Z kolei w myśl art. 86 § 4 k.k. zasady wymiaru kary łącznej określone w § 1-3 stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar polegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

W momencie orzekania o karze łącznej B. G. był w trakcie odbywania kary łącznej 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie II K 104/18. Karę tę skazany odbywał od dnia 25 marca 2019 r. Kolejną karę podlegającą wykonaniu jest kara łączna 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona na podstawie wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie VIII K 1460/18.

Kryteria łączenia kar w wyroku łącznym określa art. 86 k.k. W niniejszej sprawie kara łączna pozbawienia wolności mogła być orzeczona, w granicach od 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności przy zastosowaniu pełnej absorpcji (tj. od najwyższej z jednostkowych kar wymierzonych) do ich sumy tj. 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Sąd szczegółowo analizował wiele okoliczności mających wpływ na wymiar kary łącznej - z jednej strony między innymi względnie pozytywną opinię o skazanym z okresu odbywania kary, z drugiej fakt jego karalności za przestępstwa o wysokiej społecznej szkodliwości, fakt, że oskarżony działał w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k. i z art. 64 § 2 k.k. Orzekane i wykonywane względem oskarżonego kary pozbawienia wolności były nieskuteczne mając na uwadze fakt, że oskarżony notorycznie powracał na drogę przestępstw. Zwrócić należy uwagę także i na to, że w opinii o skazanym Zakład Karny określił iż stopień demoralizacji B. G. jest wysoki. Powyższe przemawia przeciwko zastosowaniu wobec skazanego zasady absorpcji. Sąd nie tracił z pola widzenia względnie pozytywnej opinii o skazanym z ZK. Przy orzekaniu kary łącznej ponadto sąd miał na uwadze fakt, że łączeniu podlegają kary łączne a więc kary, które już zostały zredukowane w systemie łącznia kar. Za zastosowaniem częściowej absorpcji przemawiał jedynie fakt, że między czynami za które B. G. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie II K 104/08, a czynami za które zostały orzeczone kary objęte następnie węzłem kary łącznej w wyroku łącznym Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie VIII K 1460/18 (w szczególności jeśli chodzi o wyrok w sprawie SR VIII K 202/18) istniała zbieżność przedmiotowa i czasowa. Były to występki art. 279 § 1 k.k. w w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełnione w okresie od lipca 2017 r. do października 2017 r.

W oparciu o wyżej wskazane argumenty sąd wymierzył skazanemu B. G. karę łączną w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej okres pozbawienia wolności od dnia 23 października 2017 r. do dnia 25.03.2019 (do sprawy SR w Toruniu VIII K 1460/18), okres zatrzymania w sprawie II K 104/18 od dnia 11 października 2017 r. godz. 6:20 do dnia 12 października 2017 r. godz. 15:50 oraz okres odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Toruniu II K 104/18 od dnia 25 marca 2019 r.

Sąd umorzył postępowanie o objęcie wyrokiem łącznym kar opisanych w pkt 1 do 9 części opisowej wyroku z uwagi na wydanie wyroku łącznego w sprawie VIII K 1460/18.

Sąd orzekł także, że pozostałe orzeczenia zawarte w łączonych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie § 17 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714.)

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 624 § 1 k.p.k.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.