Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603232

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2018 r.
VIII Gz 225/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Artur Fornal.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2018 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko A. O. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2018 r. w przedmiocie wymiaru opłaty od wniesionego zażalenia, sygn. akt VIII GC 2016/16 upr

postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem pozwany wezwany został wezwany do uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł od zażalenia na postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. w przedmiocie odrzucenia jego apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wydanego w dniu 27 lipca 2017 r. - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Pozwany zaskarżył powyższe zarządzenie podnosząc, że w tego typu zażaleniach nie ma opłaty, ponadto zarzucił, że nie podano podstawy prawnej jej naliczenia. Skarżący wniósł o zmniejszenie wymiaru opłaty z 30 zł do 0 zł.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm. - dalej jako "u.k.s.c.") zażalenie jest pismem podlegającym opłacie. Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 u.k.s.c. zasadą jest, że od zażalenia pobiera się piątą części opłaty. W niniejszej sprawie - podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, przy wartości przedmiotu sporu (a także zaskarżenia) wynoszącej kwotę 2098 zł (zob.k. 3 v., 154 i 170 akt; zob. także m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2008 r., I CZ 65/08, LEX nr 786738) - opłata stała wynosi kwotę 100 zł (art. 28 pkt 2 u.k.s.c.). Skoro zaś, jak o tym stanowi przepis art. 20 ust. 1 u.k.s.c., opłata od zażalenia (o której mowa w powołanym wyżej art. 19) nie może wynosić mniej niż 30 zł, to taka też kwota jest należna tytułem opłaty sądowej od przedmiotowego zażalenia.

Mając na względzie powyższe stwierdzić trzeba, że pozwany został zobowiązany do uiszczenia opłaty od zażalenia w niniejszej sprawie w prawidłowo ustalonej wysokości. Zażalenie należało zatem oddalić w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 i art. 398 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.