Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721251

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
VIII GCo 131/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Rafał Lila.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, po rozpoznaniu 26 sierpnia 2019 r. w S. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. z udziałem P. B. o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

postanawia:

oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem złożonym 6 sierpnia 2019 r. (k. 4 i nast.) wierzyciel Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L., na podstawie art. 793 k.p.c., domagał się wydania dalszego (trzeciego) tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z 25 września 2002 r. (sygn. akt VI GC 266/02) celu wszczęcia i prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika, np. ruchomości, wynagrodzenia za pracę. Wyjaśnił, że pierwszy tytuł wykonawczy został wykorzystany celem wpisania hipoteki przymusowej do księgi wieczystej o numerze KW (...), natomiast drugi tytuł został wydany jedynie w celu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego dłużnika i jego żony, w tym z ww. nieruchomości.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

Na podstawie art. 793 k.p.c. w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć i ich liczbę porządkową.

Wierzyciel, który zamierza uzyskać dalszy tytuł wykonawczy, obowiązany jest wykazać, że zachodzi potrzeba prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób albo przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika. Winien także wykazać, że dla egzekucji z innych składników majątkowych nie może posłużyć się wydanymi wcześniej tytułami wykonawczymi (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 października 2012 r., I ACz 1631/12). Badanie tych okoliczności wiąże się z koniecznością uwzględnienia zasady limitacji tytułów wykonawczych (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 6 listopada 2013 r., IV CSK 22/13), istotną dla bezpieczeństwa obrotu prawnego.

W niniejszej sprawie należało ocenić, że wierzyciel nie zdołał wykazać potrzeby uzyskania dalszego tytułu wykonawczego. Przedłożony przez wierzyciela odpis drugiego tytułu wykonawczego (postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie z 26 stycznia 2016 r., VI GCo 4/16, k. 9) wskazuje, że może on prowadzić postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi nie tylko z nieruchomości, ale także innych składników majątkowych. Mianowicie Sąd Okręgowy w Koszalinie określił w drugim tytule, że jest on wydawany "w celu wszczęcia przeciwko dłużnikom P. B. i E. B. egzekucji z nieruchomości (...) oraz innych składników majątku". Nie jest zatem tak, jak wyjaśniał wierzyciel w rozpoznawanym wniosku, że na podstawie ww. tytułu wykonawczego może prowadzić jedynie egzekucję z nieruchomości. Jednocześnie wierzyciel nie wyjaśnił (brak w tym zakresie nawet oświadczenia) ani tym bardziej nie wykazał, że powyższych tytuł został już wykorzystany.

Z powyższych względów, mając na uwadze zasadę bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zasadę limitacji tytułów wykonawczych, rozpoznawany wniosek podlegał oddaleniu.

(...)

KARTA KWALIFIKACYJNA ORZECZENIA

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

........................................................................................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.