Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722111

Wyrok
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 3 lipca 2019 r.
VIII GC 208/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Górska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Wojewódzkiego Szpitala (...) w S. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 529.924,58 zł (pięciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu czterech złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

- 132.534,15 zł (stu trzydziestu dwóch tysięcy pięciuset trzydziestu czterech złotych piętnastu groszy) od dnia 19 czerwca 2014 r.

- 397.390,43 zł (trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu złotych czterdziestu trzech groszy) od dnia 3 lipca 2014 r.;

II oddala powództwo w pozostałej części;

III rozdziela między stronami koszty procesu przyjmując, że powództwo uwzględniono w 86%, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.