Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2755265

Wyrok
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 27 września 2019 r.
VIII Ga 303/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Woźniak.

Sędziowie SO: Jarosław Łazarski (spr.), Piotr Sałamaj.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa T. T. i T. D. przeciwko (...) spółka akcyjna V. (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt V GC 907/16 uchyla zaskarżony wyrok w punktach I. i III. oraz przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Koszalinie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Piotr Sałamaj Agnieszka Woźniak Jarosław Łazarski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.