VIII Ca 197/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3017772

Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2 marca 2020 r. VIII Ca 197/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia Małgorzata Kończal.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VIII Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2020 r. w Toruniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa T. U. przeciwko N. U. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 17 stycznia 2020 r. sygn. akt III Rc 665/19 postanawia:

odrzucić apelację.

Uzasadnienie faktyczne

Z dniem 7 listopada 2019 r., stosownie do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) warunkiem dopuszczalności zaskarżenia przez stronę postanowienia apelacją stało się zgłoszenie przez tę stronę skutecznego wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. Zgodnie bowiem z art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem. Jednocześnie, na mocy ww. nowelizacji, uchylono § 2 powyższego przepisu, który stanowił, że jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

Mając na uwadze powyższe, obecnie strona może złożyć apelację tylko w sytuacji, gdy wcześniej złożyła w terminie wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Jeżeli takiego wniosku nie złożyła, traci prawo do jego zaskarżenia apelacją.

Mając na uwadze powyższe, apelacja pozwanej złożona bez uprzedniego wniosku o uzasadnienie (dodatkowo złożona po terminie i obarczona brakami formalnymi), podlegała odrzuceniu, o czym orzeczono jak w sentencji zgodnie z art. 373 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.