Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722881

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
z dnia 4 lutego 2019 r.
VIII C 285/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Bartek Męcina.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2018 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) Związku (...) w W. (...) (...) przeciwko S. S. o zapłatę zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.200 zł (dwa tysiące dwieście złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.017 zł (jeden tysiąc siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 grudnia 2017 r. powód (...) Związek (...) w W.- (...) (...), reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, wytoczył przeciwko pozwanemu S. S. powództwo o zapłatę kwoty 2.200 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 września 2017 r. do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pełnomocnik powoda wskazał, że w dniu 10 marca 2016 r. S. S. złożył do powoda wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki nr (...) położonej w Rodzinnym (...) w Ł. Podstawą wniosku była umowa przeniesienia prawa do działki z dnia 19 listopada 2015 r. W dniu 23 czerwca 2016 r. zarząd Rodzinnego (...) w Ł., w związku z powyższym wnioskiem, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia prawa do działki nr (...). Od tego dnia tytuł prawny do działki nr (...) przysługuje pozwanemu. Zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 statutu (...) Związku (...) w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd (...). Ponadto w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem (...), podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd (...). Obowiązek uiszczania przez działkowców powyższych opłat ogrodowych wynika również z art. 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W myśl uchwały zarządu Rodzinnego (...) w Ł. z dnia 23 kwietnia 2016 r. podwyższona opłata ogrodowa, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu (...) Związku (...) wynosiła w 2016 r. 2.000 zł. Z kolei opłata o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 powołanego statutu zgodnie z uchwałą nr 6/IV/2016 r. Okręgowego Zarządu (...) Związku (...) z dnia 7 marca 2016 r. wynosiła 200 zł. Pozwany nie uiścił powyższych opłat ogrodowych, w związku z czym pismem z dnia 27 lipca 2017 r. pozwany został ponownie wezwany do ich zapłaty. Wezwanie pozwany odebrał w dniu 31 lipca 2017 r.

(pozew k. 8- 9 i k. 11)

Nakazem zapłaty z dnia 25 stycznia 2018 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Widzewa w Łodzi nakazał pozwanemu, aby w terminie dwóch tygodni zapłacił na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę wraz z kosztami postępowania.

(nakaz zapłaty k. 46)

Sprzeciwem złożonym w dniu 12 lutego 2018 r. pozwany zaskarżył powyższy nakaz w całości, zgłaszając zarzut bezprawności żądania zapłaty opłat ogrodowych. W uzasadnieniu pozwany potwierdził, że nabył prawo do działki, a poprzednia właścicielka działki wniosła opłaty inwestycyjną i wpisową. Pozwany zarzucił, że uchwałą nr 8/2017 posiada dwie wersję, a Zarząd (...) nie posiada praw do korzystania z terenów, na których położony jest (...) (...). Na koniec pozwany podniósł, że podwyższone opłaty inwestycyjna i wpisowa obowiązują jedynie (...) stowarzyszenia (...), którym pozwany nie jest.

(sprzeciw k. 48- 51)

W odpowiedzi na sprzeciw strona powodowa podtrzymał żądanie pozwu w całości wskazując, że obowiązek uiszczania opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu (...) Związku (...), spoczywa na działkowcu, a zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Statutu (...) Stowarzyszenia (...) w W., działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w (...) na podstawie prawa do działki.

(pismo procesowe k. 63- 64)

W toku dalszego postępowania stanowiska stron nie uległy zmianie.

(protokół rozprawy k. 100- 101)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19 listopada 2015 r. S. S. i P. P. zawarli umowę przeniesienia prawa do działki nr (...) położonej w Rodzinnym (...) w Ł.

(umowa przeniesienia praw do działki k. 15- 16)

W dniu 10 marca 2016 r. S. S. złożył do (...) Związku (...) w W.- (...) (...) wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki nr (...) położonej w Rodzinnym (...) w Ł., wynikającego z umowy zawartej w dniu 19 listopada 2015 r.

(wniosek k. 14)

W dniu 23 czerwca 2016 r. zarząd Rodzinnego (...) w Ł. podjął uchwały nr 8/2017 o zawarciu umowy dzierżawy działki nr (...) oraz zatwierdzającą przeniesienie praw do wymienionej działki. Zgodnie z § 2 uchwały tytuł prawny do działki nr (...) przysługiwał pozwanemu od dnia zatwierdzenia przeniesienia praw do działki.

(uchwała zarządu Rodzinnego (...) w Ł. k. 17 i k. 17 v.)

W myśl uchwały nr 3/2016 zarządu Rodzinnego (...) w Ł. z dnia 23 kwietnia 2016 r. podwyższona opłata ogrodowa, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu (...) Związku (...) wynosiła w 2016 r. 2.000 zł.

(uchwała nr 3/2016 k. 18)

Opłata, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 statutu (...) Związku (...) zgodnie z uchwałą nr 6/ (...) Okręgowego Zarządu (...) Związku (...) z dnia 7 marca 2016 r. wynosiła 200 zł.

(uchwała nr 6/ (...) k. 18 v.)

W myśl § 5 ust. 1 pkt 3 Statutu (...) Stowarzyszenia (...) w W., działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w (...) na podstawie prawa do działki. Zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 statutu (...) Związku (...) w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd (...). Ponadto w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem (...), podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd (...).

(regulamin rodzinnego ogrodu działkowego k. 21- 26, statut (...) Związku (...) k. 27- 37)

S. S. nie uiścił powyższych opłat ogrodowych w związku z czym pismami z dnia 23 lutego 2017 r. i 27 lipca 2017 r. pozwany został wezwany do ich zapłaty. Wezwanie pozwany odebrał w dniu 31 lipca 2017 r.

(wezwania do zapłaty k. 19 i 19 v., potwierdzenie odbioru k. 20)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił bądź jako bezsporny, bądź na podstawie powołanych wyżej dowodów z dokumentów.

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo było zasadne w całości.

W przedmiotowej sprawie (...) Związek (...) w W.- (...) (...) wniósł o zasądzenie od S. S. kwoty 2.200 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 września 2017 r. do dnia zapłaty, tytułem opłat ogrodowych. Wnosząc o oddalenie powództwa pozwany podniósł zarzut bezprawności żądania zapłaty opłat ogrodowych, a także wskazał, że uchwała nr 8/2017 posiada dwie wersję, Zarząd (...) nie posiada praw do korzystania z terenów, na których położony jest (...) (...), jak również, że podwyższone opłaty inwestycyjna i wpisowa obowiązują jedynie (...) stowarzyszenia (...), którym pozwany nie jest. W ocenie Sądu stanowisko S. S. nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 statutu (...) Związku (...) w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd (...). Ponadto w myśl § 147 ust. 1 pkt 2 powołanego statutu w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem (...), podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd (...). Wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu (...) Związku (...), w myśl uchwały nr 3/2016 zarządu Rodzinnego (...) w Ł. z dnia 23 kwietnia 2016 r. wynosiła w 2016 r. 2.000 zł. Z kolei wysokość opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 statutu (...) Związku (...), została ustalona uchwałą nr 6/ (...) Okręgowego Zarządu (...) Związku (...) z dnia 7 marca 2016 r. na kwotę 200 zł.

Nie można się zgodzić z twierdzeniem pozwanego, że podwyższone opłaty inwestycyjna i wpisowa obowiązują jedynie (...) stowarzyszenia (...). Z powołanych przepisów statutu (...) Związku (...), a mianowicie § 147 ust. 1 pkt 1 i 2 jasno wynika, że obowiązek uiszczenia opłat ogrodowych dochodzonych pozwem spoczywa na każdym działkowcu. Z kolei w myśl § 5 ust. 1 pkt 3 wymienionego statutu, działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w (...) na podstawie prawa do działki. W dniu 23 czerwca 2016 r. zarząd Rodzinnego (...) w Ł. podjął uchwałę nr 8/2017 o zatwierdzeniu przeniesienie praw do działki nr (...). Zgodnie z § 2 uchwały tytuł prawny do działki nr (...) przysługiwał pozwanemu od dnia zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Zatem S. S. jako osoba uprawniona do korzystania z działki w (...) na podstawie prawa do działki, jest także zobowiązany do uiszczenia dochodzonych przez powoda opłat ogrodowych.

Również pozostałe zarzuty pozwanego nie zasługują na uwzględnienie. S. S. wskazał, że uchwała nr 8/2017 posiada dwie wersję. Faktycznie do pozwu załączono dwie uchwały zarządu (...) (...), podjęte w dniu 23 czerwca 2016 r., obie o tym samym numerze- (...). Jednak co istotne pomiędzy uchwałami nie ma sprzeczności. Należy zgodzić się ze stroną powodową, że okoliczność, czy zarząd (...) (...) posiada prawa do korzystania z terenów, na których położony jest (...) (...), nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Istotne było natomiast to, czy zarząd (...) (...) był należycie obsadzony, aby reprezentować interesy (...) Związku (...) w W. Strona powodowa przedstawiając regulamin i statut, a także uchwały dotyczące składu zarządu (...) (...), wykazała, że tak w istocie było.

Podkreślić należy, że strona powodowa miała prawo, oprócz żądania należności głównej, żądać odsetek za czas opóźnienia, jako że zgodnie z treścią przepisu art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, przy czym dłużnik jest w opóźnieniu jeżeli nie spełnia świadczenia w określonym terminie. Pismem z dnia 27 lipca 2017 r. pozwany został wezwany do zapłaty opłat ogrodowych w kwocie 2.200 zł w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Powyższe wezwanie pozwany odebrał w dniu 31 lipca 2017 r. Zatem żądanie zasądzenia kwoty 2.200 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 września 2017 r. do dnia zapłaty, należało ocenić jako w pełni zasadne.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. obciążając pozwanego, jako stronę przegrywającą w całości, obowiązkiem zwrotu na rzecz powoda wszystkich kosztów procesu. Na koszty te złożyło się opłata od pozwu w wysokości 100 zł, wynagrodzenie pełnomocnika powoda (§ 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie) w wysokości 900 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Z tych względów, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.