Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2147301

Wyrok
Sądu Okręgowego w Świdnicy
z dnia 17 lipca 2013 r.
VII U 527/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Pluta.

Sentencja

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2013 r. w Świdnicy sprawy Jadwigi L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. o wypłatę emerytury za okres 01 .10.2011 r. do 30.09.2012 r. z odwołania Jadwigi L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 15 marca 2013 r.

I.

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W z dnia 15 marca 2013 r. w ten sposób, że nakazuje stronie pozwanej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w W. uchylenie decyzji z dnia 28 września 2011 r. w części w jakiej zawiesza prawo do emerytury wnioskodawczyni Jadwidze L za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. i wypłatę powyższego świadczenia;

II.

wniosek Jadwigi L w przedmiocie żądania odsetek z tytułu niewypłaconego świadczenia za okres 1 października 2011 r.-30 września 2012 r. zawarty w odwołaniu z dnia 8 kwietnia 2013 r. przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. celem rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.