Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622638

Wyrok
Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2018 r.
VII U 276/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SR Małgorzata Nożykowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. przy udziale zainteresowanej P. P. o zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński na skutek odwołania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. z dnia 13 kwietnia 2017 r. znak (...)-10 - (...)

1. oddala odwołanie;

2. zasądza od odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.