VII U 1226/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2725350

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2019 r. VII U 1226/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Monika Hołdys.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. w Krakowie na rozprawie sprawy M. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. przy uczestnictwie zainteresowanej M. K. o objęcie ubezpieczeniem na skutek odwołania M. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. z dnia 14 marca 2018 r. Nr (...)

I. oddala odwołanie.

II. zasądza od M. G. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 14 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany lub uchylenia decyzji z dnia 20 lutego 2013 r., nr (...) o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym M. K. jako pracownika u płatnika składek M. G. od 16 sierpnia 2012 r. Zakład powołał się na art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778).

Od powyższej decyzji wnioskodawca M. G. wniósł odwołanie w którym podnosił, iż organ rentowy niewłaściwie ocenił stan faktyczny i prawny. Podkreślił M. K. świadczyła faktycznie pracę na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem 6200 zł, a ZUS niewłaściwie przyjął, iż umowa o pracę była zawarta dla pozoru.

Na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. pełnomocnik skarżącego podniósł, że wniosek odwołującego zmierzała w istocie do uzyskania indywidualnej interpretacji ZUS, w przedmiocie ustalenia na jakiej podstawie wnioskodawca może obecnie zatrudnić M. K.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. wnosił o oddalenie odwołania z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Podkreślił, że bezsprzecznie strony mimo formalnego podpisania umowy o pracę strony nie miały zamiaru faktycznie jej realizować, a wysoka (w porównaniu z innymi pracownikami) kwota podstawy wymiaru składek została ustalona dla pobierania zasiłków z ZUS. Zakład podał, iż strony podpisały umowę o pracę w dniu 16 sierpnia 2012 r. na stanowisku - księgowa z kwotą wysokiego wynagrodzenia 6200 zł, a zainteresowana nie miała stosownych kwalifikacji ani doświadczenia zawodowego do objęcia ww. stanowiska. Ponadto była zatrudniona na pełny etat w innej firmie, a wkrótce była niezdolna do pracy. W czasie niezdolności do pracy obowiązki jej pracownicze podjęli się wykonywać dotychczasowy księgowy oraz właściciel firmy, co potwierdzało, że nie było potrzeby zatrudniania odwołującej.

Zakład zaznaczył, iż ustalenia co do powyższego stanu faktycznego zostały zweryfikowane w drodze postępowania sądowego i ostatecznie Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie do sygn. akt III AUa 46/15 oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego oddalającego odwołanie.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 8 grudnia 2015 r. wynika, iż pomiędzy M. K. a (...) nie nastąpiło nawiązanie stosunku pracy, umowa nie rodzi zatem skutków w postaci uprawnień pracowniczych do urlopu wychowawczego.

ZUS podał również, że zwracał się do wnioskodawcy o dostarczenie nowych dowodów w postaci dokumentów lub wykazania w inny sposób nowych okoliczności nieznanych wcześniej, które uzasadniałyby zmianę decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dnia 20 lutego 2013 r. o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez M. K. Nowe dowody nie zostały przez wnioskodawcę dostarczone, a zatem nie było podstaw do zmiany decyzji.

Bezspornym w sprawie było, że decyzją z dnia 20 lutego 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w K. powołując się na przepis art. 83 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 38 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) stwierdził, że M. K. z tytułu umowy o pracę zawartej z płatnikiem składek M. G., nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia 16 sierpnia 2012 r.

Wyrokiem z dnia 12 listopada 2014 r. zapadłym w sprawie do sygn. akt VIIU 675/13 Sąd Okręgowy w Krakowie VIIU Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na skutek odwołania M. K. i M. G. oddalił odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 kutego 2013.

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na skutek apelacji wnioskodawców M. K. i M. G. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziału VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 listopada 2014 r., w sprawie do sygn. akt VIIU 675 /13 oddalił apelację.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, iż dostępny materiał dowodowy jako całość wskazuje jednoznacznie, że sporna praca przez wnioskodawczynię nie była faktycznie wykonywana w ramach stosunku pracy. Prawidłowość takiej oceny potwierdza to, że niespełna po miesiącu od rozpoczęcia spornej pracy (w dniu 16 sierpnia 2012 r.) wnioskodawczyni udała się już na zwolnienie lekarskie (od dnia 14 września 2012 r.), gdzie przebywała do dnia porodu (w kwietniu 2013 r.), później korzystała z urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu wychowawczego i nie powróciła do pracy. Jednocześnie w dacie zawarcia spornej umowy wnioskodawczyni pozostawała w zatrudnieniu u innego pracodawcy i nadal je kontynuowała przez okres jednego miesiąca, odpowiadającym okresowi jaki miała pracować u M. G. przez dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) prawo lub zobowiązanie stwierdzone decyzją ostateczną Zakładu ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na to prawo lub zobowiązanie. Z przepisu powyższego wynika, że ponowne ustalenie przez Zakład (z urzędu lub na wniosek) prawa lub zobowiązania jest dopuszczalne wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

- prawo lub zobowiązanie stwierdzone zostało decyzją ostateczną Zakładu,

- po uprawomocnieniu się tej decyzji przedłożono Zakładowi nowe dowody lub ujawniono okoliczności,

- przedłożone nowe dowody lub ujawnione okoliczności istniały przed wydaniem decyzji,

- przedłożone nowe dowody lub ujawnione okoliczności mają wpływ na to prawo lub to zobowiązanie.

W niniejszej sprawie niewątpliwie spełniona została pierwsza z wyżej wymienionych przesłanek zastosowania przepisu art. 83a ist.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - decyzja organu rentowego z dnia 20 lutego 2013 r., którą to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w K. stwierdził, że M. K. z tytułu umowy o pracę zawartej z płatnikiem składek M. G., nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia 16 sierpnia 2012 r. stała się prawomocna. Wyrokiem z dnia 12 listopada 2014 r. zapadłym w spawie do sygn. akt VIIU 675/13 Sąd Okręgowy w Krakowie VIIU Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na skutek odwołania M. K. i M. G. oddalił dolanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 kutego 2013. Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na skutek apelacji wnioskodawców M. K. i M. G. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziału VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 listopada 2014 r., w sprawie do sygn. akt VIIU 675 /13.

Odnośnie drugiej z wyżej wymienionych przesłanek należy podnieść, że chodzi tu o nowe dowody lub okoliczności, które zostały przedłożone lub ujawnione po uprawomocnieniu się decyzji ostatecznej. W niniejszej sprawie mogą mieć zatem znaczenie prawne tylko te z dowodów lub okoliczności, które zostały przedłożone lub ujawnione organowi rentowemu po dniu 20 lutego 2013 r.

Z dyspozycji art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprost wynika, że wnioskodawca domagający się ponownego ustalenia zobowiązania jest zobowiązany przedłożyć organowi rentowemu nowe dowody lub ujawnić przed tym organem okoliczności, które istniały przed dniem wydania decyzji ostatecznej. Zatem chodzi o okoliczności, które nie zostały uwzględnione w decyzji z 20 lutego 2013 r., które mogłyby być uznane za okoliczności mające wpływ na problem objęcia ubezpieczeniem społecznymi M. K. Podkreślić należy, iż przepis ten jest swej treści jest kategoryczny i nie dopuszcza wykorzystywania instytucji wznowienia postępowania do wyjaśniania okoliczności, które mogły być rozważane w poprzednio toczącym się postępowaniu.

Jak wynika z analizy akt sprawy odwołujący nie przedstawił żadnych nowych okoliczności ani dowodów nieznanych wcześniej, które uzasadniałyby zmianę decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 20 lutego 2013 r. o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę M. K. od dnia 16 sierpnia 2012 r. Skarżący podnosił jedynie iż sporny stosunek pracy był wykonywany, jednakże nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tej okoliczności.

Dlatego też Sąd uznał, iż organ rentowy prawidłowo odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany lub uchylenia decyzji z dnia 20 lutego 2013 r., nr (...) o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym M. K. jako pracownika u płatnika składek M. G. od 16 sierpnia 2012 r.

Na marginesie wskazać należy, iż zasady i procedurę wydania indywidualnej interpretacji dla przedsiębiorcy ustawodawca sformułował w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest Zakład Ubezpieczeń społecznych Oddział w L. i do tej jednostki powinien być kierowany wniosek o indywidualną interpretację przepisów.

Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił odwołanie zgodnie z art. 47714 § 1 k.p.c.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2016 r. w spawie opłat za czynności radców prawnych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.