Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931186

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2011 r.
VII SO/Wa 46/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie naliczenia świadczenia emerytalnego postanawia: odrzucić zażalenie M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 r. odrzucające skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną M. S. od postanowienia Sądu z dnia 15 grudnia 2010 r., ze względu na sporządzenie jej i podpisanie osobiście przez skarżącego.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł w dniu (...) lutego 2011 r. zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Z akt sprawy wynika, że skarżący M. S. w dniu (...) lutego 2011 r. otrzymał odpis postanowienia wraz z informacją o przysługującym prawie wniesienia zażalenia.

Zgodnie z treścią pouczenia zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, zaś w sprawach obowiązków podatkowych może być sporządzone przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego.

Pomimo otrzymanego pouczenia zażalenie zostało sporządzone przez skarżącego osobiście.

Z tego też względu, jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.