Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920950

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2012 r.
VII SO/Wa 4/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Maciej Majewski referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata P. R. pełnomocnika z urzędu J. S. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie VII SO/Wa 4/12 z wniosku J. S. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy K. w trybie art. 55 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata P. R. ustanowionego w ramach prawa pomocy dla J. S. kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji, łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 lutego 2012 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącemu J. S. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych iustanowienie adwokata z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) na pełnomocnika wyznaczyła adwokata P. R.

W dniu 20 marca 2012 r., a następnie w dniu 3 lipca 2012 r. pełnomocnik J. S. złożył wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy udzielonej z urzędu w zakresie reprezentowania strony na etapie postępowania przed sądem I instancji.

Zgodnie z § 18 pkt 1 ppkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) za reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym w pierwszej instancji stawka minimalna w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna, ani orzeczenie Urzędu Patentowego, wynosi 240 zł.

W niniejszej sprawie pełnomocnik strony w zakresie czynności przed sądem I instancji dokonał zapoznania się z częścią akt sprawy (doręczone pełnomocnikowi kserokopie) oraz sporządził pisma z dnia 20 marca 2012 r. na temat wykonania kserokopii z akt sprawy i pismo z dnia 18 kwietnia 2012 r. dotyczące wyjaśnień w związku z przyznanym prawem pomocy.

Z tych względów przyznano w niniejszej sprawie 240 zł z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej oraz kwotę 55,2 zł stanowiącą 23% podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji - łącznie kwotę 295,20 zł.

Postanowienie wydano na podstawie art. 250 w zw. z art. 258 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.