Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1618511

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2014 r.
VII SO/Wa 32/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Kowalska-Hupko (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej skargi M. B. postanawia: przyznać skarżącemu M. B. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

M. B. w piśmie z dnia 13 października 2014 r., precyzującym skargę z dnia 1 października 2014 r., zwrócił się o przyznanie prawa pomocy. Z treści złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata wynika, iż skarżący od 4 października 2012 r. przebywa w zakładzie karnym. Skarżący nie posiada żadnych dochodów, ani oszczędności, posiada zobowiązanie alimentacyjne na syna w kwocie 600 złotych miesięcznie.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Stosownie do art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...). Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Biorąc pod uwagę sytuację skarżącego przedstawioną w złożonym wniosku uznać należy, iż uzasadnione jest przyznanie M. B. prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, nie jest on bowiem w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.