Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207237

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lipca 2016 r.
VII SO/Wa 27/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. C. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (...) za nieprzekazanie akt sprawy postanawia: wniosek oddalić

Uzasadnienie faktyczne

E. C. złożyła, za pośrednictwem organu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w (...) grzywny za nieprzekazanie części dokumentów sprawy dotyczącej lokali (...) i (...) przy ul. N. w W.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni wskazała, że do dnia 14 kwietnia 2015 r., tj. do dnia rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, mającej na celu rozpoznania jej skargi w przedmiocie bezczynności PINB (...) (sygn. akt VII SAB/Wa 113/14), ww. organ nie przekazał wszystkich dokumentów sprawy, gdyż akta sprawy administracyjnej zostały rozdzielone i przesłane do WSA (część ze skargą S. C., a druga część za skargą wnioskodawczyni), a odpowiedź Wspólnoty Mieszkaniowej z grudnia 2014 r. pozostała najprawdopodobniej w PINB.

W odpowiedzi na wniosek, PINB (...) wniósł o nieuwzględnienie wniosku oraz wyjaśnił, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (...) prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie robót budowlanych wykonanych w lokalu nr (...) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się przy ul. N. w W. związanych z połączeniem lokalu nr (...) i (...) zlokalizowanych w ww. budynku. Legitymacje procesowe stron w tym postępowaniu posiadają E. C., K. K. i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej N.

Wobec zarzutu wnioskodawczyni braku przekazania wszystkich dokumentów sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i ich rozdzielenia organ wyjaśnił, że w związku z zażaleniem złożonym przez E. C. na postanowienie tut. organu Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. akta przedmiotowej sprawy zostały przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2014 r. przekazane do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 24 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał do tut. Inspektoratu skargę E. C. z dnia 10 listopada 2014 r. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...).

Wypełniając zatem obowiązek o którym mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a. pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. PINB (...) udzielił odpowiedzi na wniesioną skargę i przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z posiadanymi aktami sprawy, tj. zgromadzonymi po dniu 29 kwietnia 2014 r. Ww. dokumenty nie zostały zwrócone do PINB (...) i pozostają w związku ze sprawą sygn. akt VII SAB/Wa 113/14 w dyspozycji sądu.

Akta przekazane do organu wojewódzkiego zostały zwrócone do PINB (...) dopiero w dniu 17 września 2015 r. wraz z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 2015/14. Niemniej jednak, w związku z zażaleniem złożonym przez E. C. na postanowienie Nr (...), przy piśmie z dnia 1 grudnia 2015 r. zostały ponownie przekazane do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W oparciu o § 2 cytowanego przepisu organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Na podstawie art. 55 § 1 powołanej ustawy w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ustawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Jak z powyższego wynika, akta do Sądu przekazuje organ, który w ostatniej instancji wydał decyzję podlegającą zaskarżeniu do Sądu. Zatem od tego organu należy również wymagać złożenia/nadesłania do Sądu akt kompletnych i jedynie temu organowi Sąd stosownie do powołanych przepisów może wymierzyć grzywnę.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać trzeba, że E. C. złożyła do Sądu skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego (...). W skardze wniosła o nakazanie ww. organowi bezzwłocznego rozpatrzenia jej podania z dnia 1 października 2014 r. o umorzenie postępowania administracyjnego i wydanie stosownego postanowienia o umorzeniu lub decyzji administracyjnej odmawiającej umorzenia postępowania.

Zarządzeniem z dnia 19 listopada 2014 r. ww. skarga została wpisana do dziennika korespondencji ogólnej pod nr VII KO 261/14, a następnie została przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) celem udzielenia odpowiedzi i nadesłania akt administracyjnych. O powyższym skarżąca została poinformowana pismem z dnia 20 listopada 2015 r.

W dniu 17 grudnia 2014 r. do sądu wpłynęła odpowiedź organu na skargę E. C. wraz z aktami administracyjnymi (1 teczka) oraz informacją, iż pozostałe akta administracyjne zostały przekazane do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Skargę tę zarejestrowano w VII Wydziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 19 grudnia 2014 r. pod sygnaturą akt VII SAB/Wa 113/14.

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. C. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...).

Analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że organ nie uchybił obowiązkowi o którym mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a.

Sąd pismem z dnia 20 listopada 2014 r., zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 listopada 2014 r., przekazał skargę E. C. do organu w celu udzielenia odpowiedzi i nadesłania akt administracyjnych. Przesyłka zawierająca ww. zarządzenie została doręczona organowi w dniu 24 listopada 2014 r. Oznacza to, że 30-dniowy termin do jej przekazania wraz z odpowiedzią oraz aktami sprawy upływał z dniem 24 grudnia 2014 r. Natomiast organ przesłał do tutejszego sądu skargę, odpowiedź na tą skargę oraz akta administracyjne - 1 teczkę w dniu 17 grudnia 2014 r., a zatem przed upływem ustawowego terminu.

Po uzupełnieniu przez skarżącą braków formalnych skargi, zarządzeniem z dnia 9 lutego 2015 r. została stwierdzona gotowość sprawy do wyznaczenia terminu rozprawy, który zarządzeniem z dnia 23 lutego 2015 r. został wyznaczony na dzień 14 kwietnia 2015 r. Z akt sprawy nie wynika jakoby Sąd wzywał organ o przesłanie jakichkolwiek dodatkowych akt administracyjnych poza tymi, które zostały dołączone do sprawy.

W tej sytuacji stwierdzić należy, iż organ nie uchybił obowiązkowi przekazania skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia, w związku z czym wniosek skarżącej nie jest uzasadniony. Przesłane przez organ akta administracyjne okazały się wystarczające do rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia kończącego. Powyższe potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie II OSK 1758/15 oddalił skargę kasacyjną skarżącej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny również rozpoznał sprawę w oparciu o znajdujące się przy niniejszej sprawie akta administracyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd działając na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 151 oraz art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił wniosek o wymierzenie grzywny organowi

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.