Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920947

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2012 r.
VII SO/Wa 22/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2012 r., znak: (...) w przedmiocie skargi wraz z wnioskiem o zwrot kosztów postępowania postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

K. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) stycznia 2012 r., znak: (...) utrzymującą w mocy decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2011 r., znak: (...) stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody (...) z dnia (...) października 2008 r., nr (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej K. Sp. z o.o. z siedzibą w B. pozwolenia na budowę inwestycji p.n. (...) w miejscowości (...), gm. (...) na działkach określonych w decyzji.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej "p.p.s.a.", uwzględnił skargę i decyzją z dnia (...) marca 2012 r., znak: (...) uchylił własną decyzję z dnia (...) stycznia 2012 r. oraz poprzedzającą decyzję z dnia (...) września 2011 r. i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) października 2008 r.

Decyzja z dnia (...) marca 2012 r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Towarzystwo (...) w (...). Powyższa skarga została zarejestrowana pod sygn. VII SA/Wa 1219/12.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Sądu wynik postępowania sądowowadministracyjnego w sprawie ze skargi Towarzystwa (...) w (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2012 r. będzie miał bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Byt prawny decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2012 r. zależy od prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o sygn. VII SA/Wa 1219/12.

W tym stanie rzeczy, na postawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd zawiesił postępowanie sądowe w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 1219/12.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.