Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931179

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 maja 2010 r.
VII SAB/Wa 67/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanawia przywrócić W. K. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2010 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę W. K. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Postanowieniem Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r. przyznane zostało W. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) o wyznaczenie radcy prawnego z urzędu dla W. K.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) pismem z dnia 30 kwietnia 2010 r., przesłanym do wiadomości Sądu, poinformowała Sąd, iż pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego został wyznaczony radca prawny J. H.

W dniu 19 maja 2010 r. (data prezentaty Sądu) W. K. reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu - radcę prawnego J. H., wniósł skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2010 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 i 87 § 1 i § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - Sąd może na wniosek przywrócić termin stronie, która bez swojej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do Sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Kryterium braku winy, jako przesłanka przywrócenia terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu własnych spraw. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku zachowania terminu do dokonania czynności procesowej, można zatem mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie dającej się przezwyciężyć.

Wniosek W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie, gdyż skarżący przed przyznaniem przez Sąd i wyznaczeniem przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) pełnomocnika z urzędu, nie miał możliwości skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej.

Ustanowiony w sprawie pełnomocnik z urzędu, w przewidzianych przez prawo terminach dokonał czynności niezbędnych do dalszego rozpatrywania sprawy.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.