Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207257

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2016 r.
VII SAB/Wa 119/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi D. W., M. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) postanawia:

1.

sprostować oczywistą omyłkę w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 r. w ten sposób, że w czwartym wersie od dołu strony skreślić "decyzji" i w to miejsce wpisać "postanowienia".

2.

sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w ten sposób, że w siódmym wersie od dołu strony skreślić "decyzji" i w to miejsce wpisać "postanowienia".

3.

sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r. w ten sposób, że w piątym wersie od dołu strony skreślić "decyzji" i w to miejsce wpisać "postanowienia".

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie ze skargi D. W., M. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...), a następnie w dniu 7 kwietnia 2016 r. postanowienie w niniejszej sprawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy oraz a dniu 18 maja 2016 postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

W ww. wyroku i postanowieniach błędnie określono opisując przedmiot sprawy, że skarżący złożyli skargę na bezczynność w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...). Tymczasem skarga na bezczynność została złożona w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...). Tym samym sprostowanie w tym zakresie zarówno wyroku jak i postanowień stało się konieczne.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd sprostował oczywiste omyłki pisarskie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.