Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920934

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 988/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O.M. zastępowanej przez przedstawicieli ustawowych T. M. i M. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie: nakazu wykonania określonych zmian i przeróbek w budynku postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 kwietnia 2012 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga O.M. zastępowanej przez przedstawicieli ustawowych T.M. i M.M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) nr (...) wraz z zawartym w niej wnioskiem o wstrzymanie wykonania w całości zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu pierwszej instancji.

Zaskarżoną decyzją organ uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) nr (...) i nakazał małoletniej O.M. - właścicielce działki o nr ew. (...) w S. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych T. i M.M. wykonanie określonych zmian i przeróbek w budynku usługowo - mieszkalnym, zlokalizowanym na działce nr ew. (...) przy ul. (...) w S. w celu doprowadzenia ww. budynku do stanu zgodnego z przepisami prawa.

W uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie skarżąca wskazała, iż organ błędnie ocenił stan faktyczny i prawny nakazując zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych (strona północna i wschodnia), a także wykonanie obudowy istniejących schodów zewnętrznych od strony wschodniej. Podniosła, iż usytuowanie w obiekcie otworów okiennych i drzwiowych oraz schodów w ścianie wschodniej w momencie ich wykonywania nie naruszała żadnych przepisów, gdyż w momencie ich wykonywania działka nr (...) i (...) stanowiły jedną całość i lokalizacja ich była zgodna z obowiązującymi wówczas warunkami technicznymi. Dodała, że nie ma ustawowej podstawy prawnej dopuszczającej administracyjne likwidowanie okien tylko dlatego, że doszło do podziału nieruchomości warz z budynkiem na dwie działki. Zaznaczyła, że wykonanie w obecnym kształcie decyzji pociągnie za sobą realne niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody materialnej lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności jeśli w wyniku wykonania aktu lub czynności zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Zdaniem Sądu, wykonanie zaskarżonej decyzji utrzymującej w mocy decyzję nakazującą małoletniej O.M. - właścicielce działki o nr ew. (...) w S. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych T. i M.M. wykonanie określonych zmian i przeróbek w budynku usługowo - mieszkalnym, zlokalizowanym na działce nr ew. (...) przy ul. (...) w (...) w celu doprowadzenia ww. budynku do stanu zgodnego z przepisami prawa może narazić stronę skarżącą na powstanie znacznej szkody.

Z tego względu, wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu do czasu rozpoznania skargi przez Sąd zasługuje na uwzględnienie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.