Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839790

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2015 r.
VII SA/Wa 984/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.), Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2015 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r. znak (...) w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.