Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890327

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2012 r.
VII SA/Wa 926/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sędziowie WSA: Ewa Machlejd (spr.), Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2012 r. sprawy ze skargi R.G. i S.G. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2012 r. znak: (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.