Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763943

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 664/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązkowych szczepień ochronnych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a w oparciu o § 3 omawianego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stosownie zaś do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wpis w niniejszej sprawie wynosi 100 zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 27 marca 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia skarżący otrzymał w dniu 7 kwietnia 2015 r. (dowód - k.21 akt sądowych), a zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upływał w dniu 14 kwietnia 2015 r. (wtorek).

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustalono, że do dnia 14 maja 2015 r. do niniejszej sprawy nie wpłynęła żadna kwota tytułem uiszczenia wpisu sądowego od skargi (dowód - k. 23 verte akt sądowych).

Skoro zatem nie uiszczono wpisu sądowego od skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.