Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 września 2004 r.
VII SA/Wa 635/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...).03.2004 r. znak: (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) skarga do Sądu administracyjnego od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy, podlega odrzuceniu.

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieuiszczenie wpisu w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone skarżącej w dniu 18 czerwca 2004 r. Wpis sądowy nie został jednak uiszczony w wyznaczonym terminie.

Z tego też względu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), orzekł jak w sentencji postanowienia.