VII SA/Wa 60/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3099417

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2020 r. VII SA/Wa 60/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2019 r., znak (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kategorii B postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. R. (dalej: skarżąca), reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) października 2019 r., znak (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII z 13 stycznia 2020 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz do złożenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania skarżącej oraz wskazania numeru PESEL skarżącej.

Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej 4 lutego 2020 r., zatem termin do jego wykonania upływał 11 lutego 2020 r.

W zakreślonym terminie skarżąca nie nadesłała żądanych dokumentów. Jak wynika z informacji uzyskanej z Rejestru Opłat Sądowych (k. 18), do 2 marca 2020 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Nadto, stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. pierwsze pismo w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Mimo dokonania prawidłowego wezwania, nie nadesłano pełnomocnictwa ani numeru PESEL skarżącej.

Nadto, stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi i w terminie nie dopełniła tego obowiązku.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.