VII SA/Wa 590/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585484

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 r. VII SA/Wa 590/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...). na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) grudnia 2017 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Podstawowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym, określono w art. 46 i art. 47 ustawy. Ustawodawca w art. 46 § 1 i § 3 wprowadził wymóg podpisania skargi przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze pełnomocnictwa, także dołączenia pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 29 ustawy przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Stosownie zaś do art. 47 ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Stosownie zaś do art. 220 § 3 ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej sprawy wskazać trzeba, że pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. (...) reprezentowana przez r.pr. A. S. złożyła skargę na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) grudnia 2017 r. Skarga nie została podpisana. Do skargi nie dołączono pełnomocnictwa oraz dokumentów, z których wynikałby podmiot umocowany do działania w imieniu strony skarżącej, a także odpisów skargi dla uczestników postępowania. Nie został również uiszczony wpis sądowy od skargi.

Z uwagi na powyższe, pismem z dnia 14 marca 2018 r. wezwano stronę skarżącą do podpisania skargi, nadesłania dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (odpisu z KRS), pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed sądami administracyjnymi oraz 2 odpisów skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie zarządzeniem z dnia 9 marca 2018 r. strona skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia z dnia 9 marca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz pismo z 14 marca 2018 r. wzywające do uzupełnienia braków formalnych skargi zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 16 marca 2018 r.

Zauważyć trzeba, że w zakreślonym terminie nie został uiszczony wpis sądowy od skargi, nie uzupełniono również braków formalnych skargi.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.