Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1938842

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2010 r.
VII SA/Wa 590/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.J. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2009 r., nr (...) w przedmiocie: nakazu rozbiórki postanawia: oddalić wniosek E. J. o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2009. przyznano skarżącej E. J. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w wysokości 300 zł, w pozostałym zakresie wniosek oddalono. Skarżąca nie wniosła sprzeciwu od niniejszego postanowienia.

Wyrokiem z dnia 16 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. J. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 stycznia 2009 r.

W dniu 2 grudnia 2009 r. skarżąca złożyła ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy jest kolejnym (drugim) wnioskiem o przyznanie skarżącej prawa pomocy. Stąd przedmiotowy wniosek strony o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych należy potraktować jako wniosek o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r.

Zgodnie z art. 165 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Pod pojęciem "zmiany okoliczności sprawy" należy rozumieć wszelkie zmiany występujące zarówno w okolicznościach faktycznych sprawy, jak i w obowiązującym prawie, jednakże muszą to być takie zmiany okoliczności, które uzasadniają zmianę rozstrzygnięcia wydanego w sprawie. Jeżeli brak jest podstaw do stwierdzenia, iż okoliczności sprawy uległy zmianie, kolejny wniosek tej samej strony, dotyczący przyznania prawa pomocy w tym samym zakresie, nie może zostać uwzględniony.

Zakres żądania wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonego z dniu 2 grudnia 2009 r. przez skarżącą jest tożsamy z żądaniem zawartym we wniosku o prawo pomocy z dnia 7 maja 2009 r., rozpoznanym prawomocnym postanowieniem sądu z dnia 22 maja 2009 r.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawczynią pozostaje mąż. Wnioskodawczyni wraz z mężem utrzymuje się z dochodów, które uzyskuje z tytułu zatrudnienia w wysokości 2.870,00 złotych brutto miesięcznie. Wnioskodawczyni oświadczyła, że mąż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku.

W uzasadnieniu swojego wniosku wnioskodawczyni wskazała, że bieżące utrzymanie wraz z utrzymaniem bezrobotnego męża będącego w trakcie leczenia oraz pomocą finansową dla 82-letniej teściowej utrzymującej się z minimalnej renty pochłania uzyskiwane przez nią dochody. Wnioskodawczyni podała, że posiada mieszkanie o powierzchni około 50 m 2.

Wskazała, że z uzyskiwanego dochodu ponosi miesięczne wydatki stałe z tytułu spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 150,00 złotych miesięcznie, leczenia męża w wysokości 350,00 złotych, spłaty zobowiązań bankowych w wysokości 500,00 złotych, utrzymania mieszkania (gaz, energia elektryczna, ogrzewanie, eksploatacja) w wysokości 800,00 złotych miesięcznie.

Skarżąca nie wykazała, aby okoliczności sprawy uległy zmianie, tj. by istotnemu pogorszeniu uległa jej sytuacja materialna. Majątek skarżącej nie uległ uszczupleniu. W takiej samej jak poprzednio wysokości kształtują się stałe konieczne miesięczne wydatki skarżącej związane z utrzymaniem.

Ponownie rozpoznając sytuację materialną wnioskodawcy z uwzględnieniem okoliczności przedstawionych w złożonym formularzu Sąd uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające zmianę powołanego postanowienia. Dla zmiany stanowiska Sądu konieczna jest zmiana okoliczności, na podstawie których Sąd odmówił uprzednio wnioskodawcy przyznania prawa pomocy. W niniejszej sprawie zmiana tych okoliczności nie nastąpiła. Tym samym brak jest podstaw do uwzględnienia złożonego kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie znalazł podstaw do uwzględnienia ponownego wniosku o przyznanie prawa pomocy i na podstawie art. 165 cytowanej ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.