Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 652485

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 marca 2009 r.
VII SA/Wa 57/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz.

Sędziowie WSA: Małgorzata Miron (spr.), Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2009 r. sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów leczenia postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest decyzja Prezesa NFZ wydana w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów leczenia poniesionych przez J. Z. w związku z operacjami wykonanymi za granicą. Zauważyć trzeba, że w tutejszym sądzie pod sygn. VII SA/Wa 609/08 toczyło się postępowanie w sprawie ze skargi J. Z. dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez J. Z. w związku z wcześniejszym etapem leczenia przeprowadzonego za granicą. Od wyroku wydanego w tejże sprawie VII SA/Wa 609/08 Prezes NFZ złożył skargę kasacyjną. Do chwili obecnej nie zakończyło się toczące się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowanie w tej sprawie, a jego wynik ma wpływ na wynik sprawy VII SA/Wa 57/09.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.