Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852206

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2014 r.
VII SA/Wa 56/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Emilia Święcicka, Bożena Więch-Baranowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2014 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2013 r. znak (...) w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.