Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3064967

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 r.
VII SA/Wa 552/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kuś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2020 r. znak (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca: (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...), pismem z (...) lutego 2020 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) stycznia 2020 r. znak (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie uznając zarzuty za bezzasadne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, których przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Zaskarżonym postanowieniem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego z (...) stycznia 2020 r. utrzymał w mocy postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) września 2019 r. nr (...) dotyczące stanowiska wierzyciela wobec zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów.

W związku z treścią przywołanego art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. postanowienie w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów zostało wyłączone spod kontroli sądowoadministracyjnej, a skarga na nie, jako niedopuszczalna, podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.