Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994249

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 października 2015 r.
VII SA/Wa 547/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. E., Z. E. i A. E. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2014 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu postanawia: odrzucić skargę A. E.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 lutego 2015 r.r. (data stempla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.) W. E., Z. E. i A. E. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2014 r., znak: (...), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta (...), uchylającą własną decyzję ostateczną z dnia (...) lutego 2013 r. o rejestracji pojazdu marki Volkswagen Passat nr nadw. (...) pod numerem (...) na rzecz Z. E. i W. E. i odmawiającą zarejestrowania tego pojazdu.

Decyzję organu drugiej instancji doręczono wyłącznie W. E. i Z. E.

Z akt administracyjnych wynika, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia (...) grudnia 2014 r., znak: (...) stwierdziło niedopuszczalność odwołania A. E., podnosząc, iż organ pierwszej instancji postąpił nieprawidłowo, dokonując doręczenia mu decyzji.

Ponadto ustalone zostało, że aktem darowizny, datowanym na (...) czerwca 2013 r., Z. E. podarował swój udział we własności samochodu - w wysokości 50% - A. E.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny.

Legitymacja do złożenia skargi została oparta na kryterium interesu prawnego, a to oznacza, że ze skargą może wystąpić podmiot, który wykaże związek pomiędzy chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym a bezczynnością organu administracji publicznej. Musi to być interes własny, indywidualny i wynikający z konkretnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego. W orzecznictwie przyjmuje się, że mieć interes prawny to tyle, co wskazać przepis prawa uprawniający dany podmiot do wystąpienia z określonym żądaniem w stosunku do organu administracji publicznej. Osoba, która nie ma interesu prawnego nie może poszukiwać ochrony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przytoczyć w tym przedmiocie należy rozważania poczynione przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II GSK 662/10, gdzie wskazano między innymi, że interes prawny wynika z określonego przepisu prawnego odnoszącego się wprost do sytuacji danego podmiotu i pojawia się wówczas, gdy istnieje związek między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną tegoż podmiotu, przy czym interes prawny musi dotyczyć go bezpośrednio (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 1998 r., IV SA 2164/97, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 1998 r., II SA 1351/98).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy zauważyć należy, iż adresatami zaskarżonej decyzji są W. E. i Z. E., bowiem A. E. w dacie wydania uchylonej decyzji nie był współwłaścicielem pojazdu.

W świetle powyższych okoliczności stwierdzić należy, iż A. E. nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2014 r., znak: (...), bowiem jej adresatami byli wyłącznie W. E. i Z. E. i tylko im przyznawała ona konkretne uprawnienie.

Zgodnie z przyjętym w orzecznictwie stanowiskiem odrzucenie skargi jest możliwe w przypadku oczywistego braku interesu prawnego po stronie skarżącego, co w ocenie Sądu ma miejsce w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym skarga jest niedopuszczalna i na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. podlega odrzuceniu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.