Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2592359

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
VII SA/Wa 528/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: 1. przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od części wpisu sądowego od skargi (w wysokości 300 złotych), 2. przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, 3. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie faktyczne

W. P. wraz ze skargą na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) grudnia 2017 r. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. W dniu 14 marca 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący złożył wniosek na niekompletnym formularzu, a następnie w dniu 26 marca 2018 r. nadesłał pozostałą część formularza. W. P. jako zakres żądania oznaczył na urzędowym formularzu zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Rozpoznając wniosek skarżącego stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z treści złożonego przez skarżącego wniosku wynika, że W. P. posiada mieszkanie o powierzchni 72 m2, prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Skarżący oświadczył, że utrzymują się z żoną z emerytur w łącznej wysokości 4048 zł miesięcznie. Wymieniając zobowiązania i stałe wydatki W. P. zaliczył do nich raty kredytów: 511 zł (związany z operacją nowotworową), 500 zł (hipoteczny), 121 zł; karty (...) - 300 zł miesięcznie, opłaty za gaz - 500 zł, prąd - 86 zł, za wodę i ścieki - 200 zł, opłaty za telefon z internetem - 150 zł, (...) - 100 zł, (...) - 77 zł, ubezpieczenie mieszkania - 160 zł, podatek od nieruchomości - 49 zł, koszty leczenia (w tym artykuły medyczne) - 600 zł, rehabilitacja - 200 zł.

W ocenie referendarza sądowego uzasadnione jest częściowe uwzględnienie wniosku, bowiem sytuacja finansowa skarżącego nie pozwala na poniesienie kosztów postępowania w pełnym zakresie. Nie zachodzą natomiast podstawy do przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie pełnomocnika i zwolnienie od wszystkich kosztów sądowych, które przysługuje jedynie wówczas, gdy strona udowodni, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W związku z powołaniem się przez skarżącego na konieczność spłacania kilku kredytów wskazać należy, że - jak podkreśla się w orzecznictwie sądowym - zobowiązania kredytowe nie mogą mieć pierwszeństwa przed kosztami postępowania sądowego (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 30 sierpnia 2013 r. II OZ 670/13 LEX nr 1361660, z 3 czerwca 2013 r. II FZ 281/13 LEX nr 1320634, z dnia 22 lutego 2012 r. II OZ 72/12 Lex nr 1121302, z dnia 3 marca 2011 r. II OZ 130/11 Lex nr 1080416).

Jednocześnie należy zauważyć, że nie wszystkie z pozostałych wydatków wymienionych przez skarżącego w treści wniosku to wydatki, którym należy przyznać pierwszeństwo przed kosztami związanymi z udziałem strony w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Dla oceny zasadności wniosku o przyznanie prawa pomocy istotna jest nie tyle wysokość deklarowanych przez stronę wydatków, co kwota wydatków uznawanych za niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny i zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. Do wydatków niezbędnych do zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb nie można zaliczyć np. opłat za (...).

Biorąc jednak pod uwagę wysokość innych wymienionych przez skarżącego wydatków, w tym związanych z leczeniem, uznano, że uzasadnione jest przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, bowiem dochody skarżącego i jego żony nie pozwalają na opłacenie wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika.

W ocenie referendarza sądowego uzasadnione jest również przyznanie skarżącemu prawa pomocy poprzez zwolnienie od części wpisu sądowego od skargi (w wysokości 300 złotych), w odniesieniu natomiast do pozostałej części wpisu od skargi (200 zł) uznano zaś, iż sytuacja finansowa skarżącego pozwala na jej poniesienie.

W odniesieniu do pozostałych kosztów postępowania zauważyć trzeba, że koszty te, o ile w ogóle się pojawią (opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku w przypadku oddalenia skargi - 100 zł czy wpis od skargi kasacyjnej - 250 zł) byłyby rozłożone w czasie. Przedstawione we wniosku dochody mające stały charakter pozwalają na zgromadzenie środków na poniesienie pozostałych kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.