Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2229041

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016 r.
VII SA/Wa 502/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2015 r., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lutego 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący - L. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2015 r., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 5 kwietnia 2016 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie 5 odpisów skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu niniejszego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierające ww. zarządzenia została doręczona skarżącemu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2016 r. wynika, że do dnia 31 maja 2016 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy. Skarżący nie przysłał również odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 58 § 1 p.p.s.a. - ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Nadto w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

W rozpoznawanej sprawie, zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi tj. złożenia 5 odpisów skargi, jak również zarządzenie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 13 kwietnia 2016 r., a zatem ww. zarządzenia winny zostać wykonane do dnia 20 kwietnia 2016 r. (środa).

Jak wynika z akt sprawy skarżący nie uzupełnił wyżej wymienionych braków skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.