Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840450

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 listopada 2015 r.
VII SA/Wa 491/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jarecka.

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Mirosława Kowalska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. sprawy ze skargi A. J. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2015 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.