Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802670

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 listopada 2017 r.
VII SA/Wa 47/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 listopada 2017 r. sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) października 2016 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.