Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2434144

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2017 r.
VII SA/Wa 450/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska, Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi D. R. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) grudnia 2016 r., Nr (...) Wojewoda (...) po rozpatrzeniu odwołania D. R. od decyzji Starosty (...) z dnia (...).10.2016 r. Nr (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P. SA z siedzibą L. pozwolenia na przebudowę istniejącej nadziemnej linii (...) "D. odgałęzienie D., D." w obrębie ewid. D., S., gm. C. na działkach nr ewid. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) obręb S. i na działkach nr ewid. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) obręb D.- utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Zdaniem organu odwoławczego decyzja Starosty (...) z dnia (...).10.2016 r. Nr (...) została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami i brak jest podstaw do jej uchylenia.

Inwestor spełnił warunki wymagane w procedurze ubiegania się o pozwolenie na budowę stosownie do treści art. 32,33,34 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. do wniosku załączył: projekt budowlany, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy C., decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy C. oraz pozwolenie wodnoprawne. Inwestycja została usytuowana zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy C., uchwalonego uchwałą Rady Gminy C. Nr (...) z dnia (...) marca 2015 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. (...) Nr z 2015 r., poz. (...) oraz decyzją z dnia (...).04.2016 r. znak (...) Wójta Gminy C. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w odwołaniu, organ odwoławczy wyjaśnił, że inwestor swoje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane m.in. działkami o nr ewid. (...), (...) i (...) w obrębie D., stanowiącymi własność odwołującego D. R., wywodzi z decyzji z dnia (...).09.2016 r. znak (...) Starosty (...) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości działki nr ewid. (...), (...) i (...) w miejscowości D. oraz decyzji z dnia (...).09.2016 r. znak (...) Starosty (...) zezwalającej P. SA na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda (...) decyzją z dnia (...).11.2016 r., Nr (...) utrzymał w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...).09.2016 r. ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości działki nr ewid. (...), (...) i (...) w miejscowości D. oraz decyzją z dnia (...).11.2016 r. Nr (...) utrzymał w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...).09.2016 r. zezwalającą P. SA na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

Ponadto Wojewoda (...) postanowieniem z dnia (...).11.2016 r. Nr (...) znak (...) odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania ww. decyzji Starosty (...) z dnia (...).09.2016 r. znak (...) z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności i ww. decyzji z dnia (...).09.2016 r. znak (...) Starosty (...).

Odnosząc się do zarzutu braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ odwoławczy wyjaśnił, że przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W decyzji lokalizacyjnej z dnia (...).04.2016 r. znak (...) Wójt Gminy C. stwierdził, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Trwające postępowanie o uchylenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy C., pozostaje bez wpływu na sprawę, gdyż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy C. nadal pozostaje w obrocie prawnym. Zatem bezzasadny jest wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł D. R.

Zaskarżonej decyzji zarzucił:

naruszenie prawa materialnego w postaci art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego poprzez wydanie decyzji na rzecz inwestora, który nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości w zakresie działki nr (...), (...) i (...) obręb D., gm. C. w szczególności wobec faktu, iż w dniu (...) stycznia 2017 r. Wojewoda (...) wydał postanowienie nr (...) o wstrzymaniu wykonania Decyzji Wojewody (...) nr (...) z dnia (...).11.2016 r. utrzymującej w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) września 2016 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, których dotyczy również niniejsza decyzja.

naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik postępowania w postaci art. 97 § 1p. 4) k.p.a. poprzez zaniechanie zawieszenia postępowania pomimo toczących się postępowań mających wpływ na niniejsze postępowanie, tj. postępowania ze skargi skarżącego na decyzję Wojewody (...) nr (...) z dnia (...).11.2016 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) września 2016 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości skarżącego, ze skargi na decyzję Wojewody (...) nr (...) z dnia (...).11.2016 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) września 2016 r. o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości skarżącego oraz toczącego się postępowania ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) (...) z dnia (...) października 2015 r. o zezwoleniu na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów o pow. 0,0068 ha położonych na części działki nr (...) z obrębu ewidencyjnego D. gmina C.

W konkluzji wniósł o uchylenie obu zaskarżonych decyzji wraz z zasądzeniem zwrotu kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) podtrzymał stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Uwzględnienie skargi przez sąd następuje jedynie w przypadku naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych wad w przeprowadzonym postępowaniu.

W rozpoznawanej sprawie tego rodzaju wady i uchybienia nie wystąpiły dlatego skarga podlegała oddaleniu.

Z akt sprawy wynika, że P. S.A. z/s w L. w dniu 27 września 2016 r. złożył wniosek o pozwolenia na przebudowę istniejącej nadziemnej linii (...)" D. odgałęzienie D., D. " w obrębie ewidencyjnym D,S. gm. C., kolidującej z inwestycją pn. "Budowa dwutorowej linii 400 kV O.- O. M.i z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji O.- O." wnioskując jednocześnie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a.

Przebudowa polega na demontażu odcinka istniejącej napowietrznej linii (...) kV P., ustawieniu projektowanych słupów, ułożeniu linii kablowej (...) złożonej z trzech jednożyłowych kabli pomiędzy projektowanymi słupami i zawieszeniu napowietrznych łańcuchów odciągowych złożonych z izolatorów kompozytowych.

Inwestor w stosunku do działek nr ew. (...), (...), (...) w obrębie ewidencyjnym Długie, stanowiących własność D. R. przedstawił decyzje Starosty (...) wydane na podstawie art. 124 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. decyzję z dnia (...) września 2016 r. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz decyzję z dnia (...) września 2016 r. znak (...) zezwalającą na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda (...) decyzją z dnia (...).11.2016 r., Nr (...) utrzymał w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...).09.2016 r. ograniczającą sposób korzystania z działki nr ewid. (...), (...) i (...) w miejscowości D. oraz decyzją z dnia (...).11.2016 r. Nr (...) utrzymał w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...).09.2016 r. zezwalającą inwestorowi na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

Obie decyzje stanowią więc tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy-Prawo budowlane.

Odnosząc się do zarzutu skarżącego kwestionującego prawo inwestora do dysponowania działkami nr ewid. (...), (...) i (...) na cele budowlane z uwagi na toczące się postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wskazać należy, iż wyrokiem z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 389/17 została oddalona skarga D. R. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...).11.2016 r., Nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości skarżącego.

Natomiast wyrokiem z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 388/17 oddalona została skarga D. R. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...).11.2016 r., Nr (...) w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości skarżącego.

P. S.A. z/s w L. jest przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.). Potwierdza to fakt ujęcia Spółki w wydanym na podstawie powyższej ustawy rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców.

Projektowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego dla której Wójt Gminy C. wydał w dniu..04.2016 decyzję, Nr (...) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z decyzji tej wynika, że przebudowa nadziemnej linii (...) nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Wynika także, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonał uzgodnienia projektowanej inwestycji na zasadzie tzw. "milczącej zgody".

Planowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr (...) Rady Gminy C. z dnia (...) marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., poz.(...)) według którego działki nr (...), (...), (...) położone w obrębie D. gm. C., w części znajdują się w jednostce strukturalnej planu o symbolu (...)- teren infrastruktury elektroenergetycznej na terenie tym dopuszcza się lokalizację obiektów urządzeń elektroenergetycznych w tym: słupów i przewodów elektroenergetycznych oraz infrastruktury towarzyszącej w tym: dróg do obsługi infrastruktury elektroenergetycznej.

Starosta (...) decyzją z dnia (...) lipca 2016 r. znak (...) udzielił Inwestorowi pozwolenia wodno prawnego na wykonanie obiektów budowlanych i robót budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla projektowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W ocenie Sądu organy prawidłowo wypełniły obowiązek wynikający z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Trafnie ustaliły, że projekt budowlany przedmiotowej inwestycji zgodny jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją Wójta Gminy (...) Nr (...) z dnia (...).04.2016 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt budowlany został sporządzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami, zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, oraz zaświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

Zdaniem Sądu wobec spełnienia przez inwestora, wymagań określonych w art. 32 ust. 4, art. 33 ust. 2 pkt 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, na podstawie art. 35 ust. 4 tej ustawy właściwy organ był zobligowany do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wbrew zarzutom skarżącego nie doszło do naruszeń przepisów prawa materialnego, czy procesowego, które skutkowałyby koniecznością uchylenia zaskarżonej decyzji.

Mając na uwadze, iż w sprawie został dokładnie wyjaśniony stan faktyczny w rozumieniu art. 7 k.p.a. jak również został wyczerpująco rozpatrzony cały materiał dowodowy zgodnie z art. 77 k.p.a., a ponadto decyzja odpowiada wymogom art. 107 § 3 k.p.a. Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.