Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2229036

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
VII SA/Wa 394/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Ekologicznego "(...)" z siedzibą w (...) na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem, o którym mowa w cytowanym przepisie jest m.in. skarga (art. 230 § 2 ustawy).

Stosownie zaś do art. 220 § 3 ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 22 lutego 2016 r. Stowarzyszenie Ekologiczne "(...)" z siedzibą w (...) wezwane zostało do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) grudnia 2015 r. znak (...), w terminie 7 dni od dnia otrzymania zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczony został stronie skarżącej w dniu 7 marca 2016 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 14 marca 2016 r. (poniedziałek). Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo - Budżetowego tutejszego Sądu wynika, że strona skarżąca nie uiściła wpisu od skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.