VII SA/Wa 388/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992771

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2018 r. VII SA/Wa 388/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska (spr.), Asesor Joanna Kruszewska-Grońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 października 2018 r. sprawy ze skargi M. Ł. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2017 r., znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.