Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925446

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 września 2012 r.
VII SA/Wa 304/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. P.i K. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2010 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić zażalenie K. G. na postanowienie z dnia 26 marca 2012 r.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem z dnia 17 kwietnia 2012 r. K. G. wezwany został do uiszczenia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia - wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 26 marca 2012 r. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu doręczony został K. G. w dniu 4 maja 2012 r. (termin upływał więc w dniu 11 maja 2012 r.). W zakreślonym terminie K.G. nie uiścił wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 26 marca 2012 r.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.