Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3005179

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2018 r.
VII SA/Wa 2975/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sędziowie WSA: Bogusław Cieśla (spr.), Jadwiga Smołucha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 września 2018 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w (...) na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia robót budowlanych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.