Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920900

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 2885/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2011 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie adwokatowi A. B. kwotę 120,00 złotych (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT łącznie kwotę 147,60 złotych (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2012 r. referendarz sadowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał L. W. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

W piśmie z dnia 17 lutego 2012 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie poinformowała o wyznaczeniu adwokata A.B. pełnomocnikiem z urzędu dla L. W.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpatrzeniu skargi L. W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2011 r. Nr (...) wyrokiem z dnia 22 maja 2012 r. oddalił skargę i przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat A. B. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 307,50 złotych, w tym tytułem zastępstwa prawnego kwotę 250 złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 57,50 złotych.

W dniu 2 lipca 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącej adwokat A.B. o przyznanie kosztów pomocy prawnej z urzędu w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku Adwokat poinformowała, że ww. opinię przesłała skarżącej. Jednocześnie adwokat podała, że koszty te nie zostały pokryte przez stronę ani w całości, ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 270) wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz do zwrotu niezbędnych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

W niniejszej sprawie pomoc prawna z urzędu dotyczy zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, polegających na sporządzeniu przez adwokata opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 22 maja 2012 r. wyroku.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia za sporządzenie i wniesienie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 złotych. Stawka minimalna w tego typu sprawach zgodnie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c wynosi 240 złotych.

W konsekwencji w niniejszej sprawie adwokatowi A. B. należy się wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwota 27,60 złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług - łącznie kwota 147,60 złotych.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 250 ww. ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.