Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925444

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2881/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.G. na działanie Prezydenta m.W. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną T.G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 r.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 października 2012 r. wezwano skarżącego reprezentowanego przez pełnomocnika do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 r. przez złożenie jednego egzemplarza skargi kasacyjnej poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, że powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 5 listopada 2012 r. Ostatni dzień terminu do uzupełnienia braków formalnych przypadł zatem na dzień 12 listopada 2012 r.

W zakreślonym terminie braki formalne skargi kasacyjnej nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej p.p.s.a. - wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie, braki formalne skargi kasacyjnej nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu.

Z tych przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.