Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925438

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2781/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.Z. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: wstrzymać wykonanie postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2012 r. nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) września 2012 r. nr (...) (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia na S. Z. grzywny w celu przymuszenia w wysokości 5000 zł, z powodu uchylania się od wykonania obowiązku nałożonego decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. z dnia (...) października 2010 r. nr (...), nakazującą S. Z. doprowadzenie poszycia dachowego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ew. (...) w miejscowości D., gm. W., w części dachu usytuowanego po stronie zachodniej do stanu poprzedniego z zastosowaniem materiałów dopuszczonych do użycia w budownictwie.

W skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozpoznania skargi. Skarżący stwierdził, że wykonanie postanowienia spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania dla niego trudnych do odwrócenia skutków. Podkreślił, że podejmuje próby zgromadzenia odpowiednich środków zmierzających do remontu dachu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej p.p.s.a. - po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowania prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Podstawową przesłanką wstrzymania wykonania rozstrzygnięcia w oparciu o cytowany przepis prawny jest wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, przez co należy rozumieć sytuację, gdy szkoda (majątkowa, a także niemajątkowa) nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/2004).

W niniejszej sprawie, mając na uwadze przedmiot zaskarżonego postanowienia należy stwierdzić, iż jego wykonanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zgodnie bowiem z art. 124 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015), nałożone grzywny w celu przymuszenia, nieuiszczone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji należności pieniężnych określonym w cytowanej ustawie.

Wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zasługuje zatem na uwzględnienie.

Z tych przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.