VII SA/Wa 2749/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1739646

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2015 r. VII SA/Wa 2749/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Maciej Majewski po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. B. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) września 2014 2014 r. znak: (...) w przedmiocie zezwolenie na realizację inwestycji postanawia: przyznać K. B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął na formularzu PPF wniosek K. B. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż K. B. prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z synem. Rodzina wnioskodawczyni utrzymuje się z dochodów w łącznej wysokości 1 555 zł, na który składają się renty wnioskodawczyni i syna. Posiadany majątek obejmuje dom o pow. 80 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 0,33 ar. Wnioskodawczyni wskazała, że jest osobą ciężko chorą, żyje w niedostatku praktycznie cały dochód przeznacza na wydatki związane z utrzymaniem własnym, syna oraz domu. Również syn jest osobą ciężko chorą, otrzymuje rentę chorobową. Do wydatków wskazała: leczenie 200 zł, dojazdy 100 zł, ubezpieczenie 105 zł. (kwartał), energia 300 zł, (na dwa miesiące), gaz 120-150 zł, woda 200 zł (rocznie), ścieki 300 zł. (rocznie), śmieci 180 zł. (rocznie), podatek za działkę 135 ł,. opał na ogrzewanie 3 000 zł. (rocznie), drzewo 1000 zł, wydatki na święto zmarłych 200 zł. Wnioskodawczyni dodała, ze nie otrzymuje dopłat z funduszy europejskich, nie otrzymuje pomocy od rodziny osób trzecich, czy instytucji pomocy społecznej. Wskazała, że nie może odnaleźć dokumentu PIT 40A oraz, że syn nie posiada rachunku bankowego

Uzasadnienie prawne

W sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zasadą jest, że każdy wnoszący sprawę do Sądu zobowiązany jest ponosić koszty sądowe, a tylko faktyczny brak możliwości finansowych może skutkować zwolnieniem od ich ponoszenia. Należy więc zaznaczyć, że chodzi o taką sytuację finansową, która obiektywnie nie daje możliwości zgromadzenia odpowiednich środków na poniesienie kosztów sądowych. Przyznanie prawa pomocy nastąpić może w przypadku wykazania, że wnioskujący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek lub pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i swojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową K. B. uznać należy, iż uzasadnione jest przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wnioskodawczyni wraz z synem utrzymują się z łącznego dochodu w wysokości 1 555 zł i jest to dochód w postaci rent. Cały dochód jest wydawany na koszty utrzymania życiowego. Strona nie posiada oszczędności. W tej sytuacji uznano, że stronę nie stać na samodzielne poniesienie kosztów sądowych.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.