Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763928

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2015 r.
VII SA/Wa 2726/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sędziowie WSA: Joanna Gierak-Podsiadły, Izabela Ostrowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2015 r. sprawy ze skargi J. Ś. i K. B. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 września 2014 r. nr 1524/14 w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia projektu zamiennego postanawia: zawiesić postępowanie sądowo - administracyjne na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest skarga J. S. i K. B. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r., którą uchylona została decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) maja 2014 r. Decyzja organu powiatowego zapadła w wyniku wydania decyzji kasacyjnej przez (...) Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...)

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł w dniu 31 października 2014 r.nieprawomocny wyrok w sprawie VII SA/Wa 503/14 którym uchylono decyzję (...) Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...). Od powyższego wyroku wniesiona została skarga kasacyjna.

Od prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie sygnatura akt VII SA/ Wa 503/14 zależy rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ww. ustawy należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.