Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001855

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2018 r.
VII SA/Wa 2669/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Kramek (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Gierak-Podsiadły, Jadwiga Smołucha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 5 lipca 2018 r. sprawy ze skargi S. G. i Z. G. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2017 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.