Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925426

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2646/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. i H. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie: umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 października 2012 r. P. K. i H. K. -działający w imieniu własnym i jako pełnomocnik P. K. - wnieśli skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego.

Na podstawie zarządzeń Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 8 listopada 2012 r. skarżący zostali wezwani solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego oraz usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 1 odpisu skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis obu zarządzeń doręczono H. K. jako pełnomocnikowi skarżącemu w dniu 22 listopada 2012 r. (k-12). Zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego oraz do usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu 29 listopada 2012 r. Żaden ze skarżących nie uiścił wpisu i nie nadesłał odpisu skargi w terminie wskazanym przez Sąd.

Z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącej opłat sądowych wynika, że do dnia 3 grudnia 2012 r. nie został uiszczony należny od skarżących wpis.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. W sytuacji gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd skargę odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Należy podkreślić, że w rozpoznawanej sprawie w odpisach zarządzeń skierowanych do skarżących w sposób prawidłowy zostały zawarte wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia należnego wpisu.

Określony siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu upłynął 29 listopada 2012 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Mimo wezwania nie uzupełniono braków formalnych skargi, ani też nie uiszczono wpisu.

W tym stanie rzeczy Sąd był zobowiązany odrzucić skargę z mocy art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.