Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925428

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 listopada 2012 r.
VII SA/Wa 264/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. G. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2011 r., Nr (...) w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. Z. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2011 r.,Nr (...).

W dniu 19 listopada 2012 r. B. G. złożyła wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej p.p.s.a. - w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym, o czym stanowi art. 141 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie ostatni dzień terminu do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku przypadł na dzień 2 listopada 2012 r. powyższe oznacza, że wniosek B. G. został wniesiony po terminie.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.