VII SA/Wa 2589/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380659

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2017 r. VII SA/Wa 2589/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M., B. M. i E. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2016 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

M. M., B. M. i E. S. w dniu 18 października 2016 r. (data stempla pocztowego) wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2016 r. znak: (...)

Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2016 r. znak: (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) znak: (...) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku handlowego wraz z doziemnymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doziemną instalacją GWPC, parkingami, pylonem reklamowym oraz zagospodarowaniem terenu i trzema dojściami pieszymi na działkach nr ew. (...) (...), obręb (...), położonych przy ul. W. w B.

Jak wynika z akt postępowania administracyjnego, jedną ze stron postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2016 r. był B. W., współwłaściciel nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr (...) i (...), obręb D.

W piśmie z dnia 6 września 2017 r. skierowano do B. W. zawiadomienie o rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 24 października 2017 r. Przesyła pocztowa została zwrócona do Sądu z adnotacją doręczyciela "adresat zmarł".

Jak wynika z odpisu skróconego aktu zgonu (...) (w aktach sprawy), B. W. zmarł 13 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu m.in. w razie śmierci strony, z zastrzeżeniem § 3.

Zgodnie z art. 124 § 3 p.p.s.a. nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Przedmiot postępowania w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nie odnosi się do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Wedle art. 12 p.p.s.a. przez stronę postępowania rozumie się również uczestnika postępowania. Zatem także w przypadku śmierci uczestnika postępowania sąd zobowiązany jest do zawieszenia powstępowania.

Stosownie zaś do treści art. 33 § 1 p.p.s.a. osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony.

W świetle powyższego, ponieważ zmarł uczestnik postępowania (B. W.), Sąd zawiesił postępowanie na postawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.