Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925406

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2562/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi H.K., B. K., T. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2012 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. przyznać skarżącej H. K. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi, 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie faktyczne

H. K. po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Z treści wniosku złożonego na urzędowym formularzu wynika, iż we wspólnym gospodarstwie domowym ze skarżącą pozostaje syn i synowa. Skarżąca posiada dom o powierzchni 80 m2. Skarżąca wskazała, iż otrzymuje emeryturę w wysokości 1440 zł miesięcznie, syn natomiast wynagrodzenie za pracę w kwocie 1600 zł miesięcznie. Synowa jest osobą bezrobotną. H. K. wskazała, że koszty utrzymania domu wynoszą 600 zł miesięcznie. Skarżąca wydaje na wizyty u lekarzy i na leki ok. 200 zł miesięcznie, partycypuje też w kosztach utrzymania wnuczki, studentki, przeznaczając na ten cel kwotę 200 zł miesięcznie.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową H. K. uznano, iż uzasadnione jest częściowe przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy. Uzyskiwane dochody nie pozwalają stronie na poniesienie kosztów sądowych w pełnej wysokości. W związku z powyższym przyznano H. K. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł. W odniesieniu do pozostałych kosztów postępowania wskazać trzeba, że wysokość innych wpisów, które mogłyby się w tej sprawie pojawić w związku z ewentualnym wnoszeniem przez stronę środków odwoławczych od wydawanych w niej orzeczeń wynosiłaby 100 zł. Pozwala to na przyjęcie, iż H. K. będzie w stanie zgromadzić środki na ewentualne poniesienie pozostałych kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.