Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894675

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
VII SA/Wa 2402/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sędziowie WSA: Bogusław Cieśla, Daria Gawlak-Nowakowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) września 2010 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.