Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 672207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2010 r.
VII SA/Wa 24/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kamiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K., M. K. wspólników spółki cywilnej (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2008 r., Znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

J. K., M. K. - wspólnicy spółki cywilnej (...), w skardze datowanej na dzień (...) sierpnia 2008 r., złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnieśli o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2008 r. Znak: (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaznaczyć przy tym należy, iż przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może być jedynie szkoda (majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Sąd wydając orzeczenie w przedmiocie wniosku o wstrzymanie wykonania aktu powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku strony skarżącej, jak i materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też niewystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, to jest niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jednakże uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r.

FZ 496/2004).

Uzasadniając swój wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżący J. K., M. K. - wspólnicy spółki cywilnej (...) stwierdzili jedynie, iż grozi im dotkliwa szkoda wynikająca z utraty podstaw do odbioru zakończonej inwestycji i możliwości prowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych.

Należy pamiętać, iż to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W niniejszej sprawie wnioskodawcy tego nie uczynili.

W ocenie Sądu w świetle powołanego wyżej przepisu prawa i wniosku strony skarżącej, w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2008 r., Znak: (...).

Sąd zauważa, że katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania rozstrzygnięcia jest zamknięty. Oznacza to, że Sąd nie bada zasadności samej skargi na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.

Zaś kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a więc prawidłowości zastosowania przez organy przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni, Sąd dokona dopiero po przeprowadzeniu rozprawy.

W związku z tym na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.